Ukryj filtry

Warunki promocji

 

Regulamin promocji #wakacjezpell” :

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu „#wakacjezpell” (zwanym dalej “Konkursem”), jest PELL.PL i (zwani dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook oraz Instagram. 

4. Konkurs jest prowadzony na profilu www.instagram.com/pell.pl

5. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram,

b. zobserwowanie konta na Instagramie @pell.pl

c. Polubienie zdjęcia konkursowego 

d. Dodanie na swój profil zdjęcia na którym widać kosmetyki PELL.PL w wakacyjnym anturażu, oraz oznaczenie zdjęcia odpowienim #: #wakacjezpell

 

3. Konkurs trwa od 20/08/2022 do 31/08/2022.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie są wybrane kosmetyki dla dwóch uczestników konkursu, których zdjęcia zostaną wyróżnione.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Po okresie trwania konkursu tj. 31/08/2022 przez Organizatorów zostaną wybrane dwa najciekawsze kzdjęcia, którego autorzy zostaną nagrodzeni.

2. Nagrodę otrzymają Uczestnicy, którzy skomentują zdjęcie oraz  zaobserwują wskazane konto na Instagramie. 

3. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym, z wygranymi Organizator skontaktuje się przez wiadomość DM na portalu Instagram.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy informacji o adresie do wysyłki nagrody, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpagach organizatora.

 

Regulamin akcji promocyjnych 

  1. Niniejszy regulamin określa warunki aktualnej promocji opisanej na banerze na stronie głównej sklepu www.pell.pl
  2. Promocja obowiązuje na stronie www.pell.pl w dniach widocznych na banerze.
  3. Rabaty udzielone podczas promocji nie kumulują się z innymi obniżkami lub rabatami. Rabaty nie dotyczą już przecenionej oferty.
  4. Wartość rabatu komunikowana jest na karcie produktu oraz w koszyku sklepu.
  5. Rabaty dotyczą wybranych produktów następujących marek znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.pell.pl:

 Wykorzystanie kodów rabatowych

  1. Dodaj do Koszyka wybrane produkty.
  2. W koszyku w polu "Posiadam kod rabatowy?" wpisz swój kod i zatwierdź go.
  3. Kwota zamówienia obniży się o wartość rabatu!
  4. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, akcjami specjalnymi, dotyczy tylko nieprzecenionych produktów. 
pixel